Building manager - Základní informace

Building manager vznikl jako reakce na potřebu nového moderního informačního systému, který by kombinoval jednak potřeby vedení technických agend souvisejících se správou nemovitostí, tak i potřeby vedení ekonomických a účetních agend.


Hlavní znaky Building manageru jsou:

 • Softwarový produkt nové generace, určený majitelům a správcům nemovitostí
 • Vyvíjen pomocí nejmodernějších technologií v oblasti programování a komunikace
 • Základní filosofií je propojení veškerých účetních a technických údajů v jeden kompaktní celek
 • Jednoduché, intuitivní ovládání a snadný přístup ke všem datům, snadná uživatelská obsluha
 • Snadný export a import dat k dalšímu zpracování
 • Plná kompatibilita s vyššími informačními systémy (státní informační systém) a systémy CAFM užívanými v oblasti Facility Managementu
 • Plná použitelnost jak v oblasti nájemního bydlení, tak i v oblasti komerčních nemovitostí
 • Otevřenost systému k dalším aktuálním požadavkům uživatele


Za naprostou samozřejmost pak považujeme požadavek, aby účetní a ekonomické moduly vykazovaly znaky nejmodernějšího účetního systému s vysokou spolehlivostí, snadnou dostupností dat a tiskových výstupů a moduly podporujícími plánovací, kontrolní a manažerské procesy. Autoři Building manageru při vývoji aplikace spolupracují s odborníky velkých správních firem, kteří mají mnohaletou zkušenost s vedením agend souvisejících s provozem a užíváním nemovitostí. Výsledkem této spolupráce je komplexní řešení pro správce a majitele nemovitostí.Building manager byl vybudován s ohledem na potřeby majitelů a jimi jmenovaných správců. Je určen zejména pro takové typy nemovitostí, u kterých jsou sledovány provozní náklady a tyto jsou dále vyúčtovávány směrem k nájemníkům. Building manager poskytuje informace jednak ekonomického rázu, jednak rázu technického a evidenčního.Building manager byl navržen jako dvouvrstvá aplikace klient - server. Předpokládá se práce po síti s mnoha současně pracujícími klientskými stanicemi. Kromě základních síťových prostředků obsahuje i modul Replikace pro vzájemnou výměnu dat (a to i obousměrnou) mezi jednotlivými pobočkami a centrálou. Modul Replikace tak zajišťuje řešení problému jak mít na všech pracovištích co možná nejaktuálnější stav dat za přijatelné provozní náklady.Building manager je postaven na databázi Firebird a programován v jazyce Delphi.


Srovnání se systémy podobného zaměření:

Building manager se jednak liší moderními vývojovými prostředky, které odpovídají současným požadavkům a dále pak pohodlným uživatelským rozhraním. Co je však nejdůležitějším aspektem celého projektu, to je absolutní provázanost mezi evidenčními a účetními moduly. Data se vždy zadávají pouze jednou a automaticky se projevují ve všech následných modulech. Neprovázanost dat účetních a dat např. týkajících se předpisu nájemného se v dlouholeté praxi ukázala jako nejčastější zdroj chyb zdržení práce. Modul účetnictví není využíván pouze jako nadstavba evidenční části, ale byl kompletně přepracován a je nedílnou součástí systému Building manager. Building manager dále přináší celou řadu nových podpůrných nástrojů pro kontrolu, plánování a komunikaci. Zejména jsou to: Modul sledování úkolů, Plán čerpání a prostředků rozpočtu a Replikace dat z poboček na centrálu.


Zhodnocení přínosů majitelům nemovitostí a správcům majetku:

Majiteli nemovitostí umožňuje efektivně provádět kontrolu nad hospodařením s vlastním majetkem. Majitel má vždy k dispozici aktuální data pro rozhodování o nákladech a výnosech, je okamžitě informován o stavu klientských účtů, platební morálce nájemníků, případně aktuálním stavu probíhajících soudních řízení. Pomocí Modulu sledování úkolů je detailně informován o výkonu technických a administrativních činností správců majetku, respektive o dodržování zákonem stanovených lhůt a termínů ve spojitosti s touto činností. Při využití modulu Plánování je majitel aktuálně informován o okamžitém stavu finančních prostředků, o čerpání rozpočtu na provoz a údržbu nemovitostí. Na základě těchto informací může okamžitě reagovat na zvýšení potřeby finančních prostředků, popř. uspořené, nevyužité prostředky použít jiným způsobem.

Servis a nastavení
 • individuální nastavení parametrů vlastníka a správce nemovitostí
 • parametry zálohování
 • systém přístupových práv a jejich přiřazení jednotlivým uživatelům
 • nastavení číselníků (obecné, pasporty, účetnictví)
 • přehled úkolů (efektivní kontrola plnění úkolů, systém včasného upozornění na blížící se termín plnění úkolu)

Technický pasport
 • komplexní přehled o spravovaných prostorech
 • budovy, domy, bytové, nebytové, komerční a společné prostory, místnosti
 • zařizovací prvky pro libovolný prostor
 • evidence revizí vztahujících se ke konkrétnímu domu s vazbou na Přehled úkolů
 • podrobná definice odběrných míst (měřidla)
 • fotodokumentace technického stavu nemovitostí
 • evidence libovolných dokumentů k libovolným prostorům

Smluvní vztahy
 • komplexní evidence smluvních vztahů
 • bytové, nebytové, komerční, ostatní smlouvy
 • specifikace výše předpisu nájemného (základní nájemné, služby, poplatky, slevy...)
 • přímá vazba na modul Předpisů a Účetnictví
 • agenda upomínek a soudních řízení
 • hromadné změny výše nájemného, služeb, poplatků ...
 • evidence prodávaných nemovitostí

Předpisy a platby
 • přímá vazba na modul Smlouvy (automatická generace zaúčtování předpisu nájemného)
 • přímá vazba na účetní moduly Bankovní výpisy, pokladna a interní doklad (je možné zobrazovat saldo jednotlivých nájemníků z těchto evidenčních modulů.)
 • přímá vazba na účetní modul Účetnictví (je možné zobrazovat saldo jednotlivých nájemníků z modulu účetníctví.)
 • možnost různých typů penalizace uživatelů prostorů
 • elektronocké bankovnictví pro různé typy bankovních ústavů
 • možnost nahrání a dopárování plateb SIPO

Účetnictví
 • plnohodnotné účetnictví pro správu nemovitostí
 • interní doklady, předpisy nájemného, objednávky, faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy
 • velký výběr účetních sestav, včetně oficiálních výkazů pro finanční úřad
 • provázanost účetního deníku s jednotlivými typy dokladu
 • automatizování činnosti zaúčtování, pomocí systému předkontací (možnost hromadného zaúčtování všech typů úč. dokladů)
 • možnost měnit data po uzávěrkách pro osoby s nastavenými právy k těmto činnostem

Vyúčtování
 • vyúčtování nájemného a služeb dle zadaného libovolného období
 • sledování nákladů a výnosů na odběrných místech
 • jednoduché vyúčtování odběrných míst dle různých typů vyúčtování (smluv, osob, ploch, měřidel..)
 • možnost vyúčtování od dodavatelských firem
 • možnost opakovaně přepočítavat vyúčtování odběrných míst
 • systém kontrolních sestav
 • výsledné vyúčtování možno vkládat přímo do obálek s odeslání

Výstupní sestavy
 • bohatý výběr výstupních sestav
 • tisk na tiskárnu, do souboru a náhled
 • možnost tvorby nové tiskové sestavy dle vlastních požadavků
 • editace tiskových výstupů pomocí vestavěného Tiskového manageru

Nápověda
 • manuál v elektronické podobě
 • možnost kontextového vyhledávání dle klíčových slov
 • důležité typy a triky k řešení obtížných zaúčtování (např. zaevidování a rozúčtování přijatých faktur od PRE)
 • obsahuje kontaktní adresy a telefonická spojení na firmu IC Software s.r.o